Jxstar集成百度富媒体编辑器UEditor

根据业务需求,需要在form页面中集成百度富媒体编辑器UEditor,尝试了网上说的一些方法进行集成,但是页面展示效果不是很好,请问大神有没有集成过的?
已邀请:

umakr

赞同来自:

 已经解决了,简书上方便编辑,直接在简书上写清楚了,这里不能放链接,简书上直接搜索:Jxstar集成百度富媒体编辑器UEditor  就可以了 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要回复问题请先登录注册